Hvordan horer det egentlig? (1939)

mer over denne tittelen.

&kopiere; 2008 dbnl / erven Amy Groskamp-Ten Have.

For skriving av brev er ingen bestemt handbok a gi.

Het er en personlig noe hvor oppfattelse og karakter kommer til uttrykk.

Han av den, som dor en kort skrift, ma fra det synspunkt utga, at det leser for den (n) mottakeren en fornoyelse ma v re. Menn ma sa mye som mulig v re best a gjore en lezenswaardig noe sammen a sette.

Lezenswaardig blir en kort ti forst: dor en interesswekkenden innhold.

Ti sekund: Door en verzorgde stijl, terwijl ook het uiterlijk van een brief correct en welverzorgd moet zijn: Het schrift dient.

godt lesbar og klar til a v re og det brevpapir uoppdaget og av god kvalitet.

Not everybody is able to tell something interesting, but the true letterwriter knows also the little interesting soo tasty to dress, that the reading is a pleasure.

En glimrende, flytende av vitenskapelig stil er en gave, som ikke alle eier, men en omsorgsfull stil kan alle som onsker a gjore seg selv.

Hvis det er tilfelle, at menn for a v re fullt ut ma avleere enn a l re enn det gjelder ogsa for den korte stilen.

Menneskelig gratulerer, og eacute; n langademige setninger uten ende av hvilke delene er sammenlagt med & lsquo; and then’s & rsquo; av & lsquo; s & rsquo ;. De schrijver van brieven die uit & eacute; & eacute; n zoo’n lange zin bestaan, zondigt tegen de eerste eisch: Die der kortheid en beknoptheid.

Tegen en lang kort er ikke den minste opplosningen, men stoffet skal brukes i flere, mest korte setninger.

En annen eisch er: Menn gar ikke klakkeloos over pa et annet tema, som med det sa behandlet behandles i ingen sammenheng. Foral dames brev gar ofte med dette. Det er ingen sjeldighet a lese:

. Fritsje er zoo veldig kjempet og hjemme og vinteraardappelen er i gar ogsa. Torsdag gar vi til komedie. Jeg gjor min gronne japon pa. Pa morgenen sa jeg at de azalea sitter i full knapper osv.

Det kan ogsa v re anderledes: Fritsje er zoo veldig kjempet at jeg bare har hatt det hjemme. Det kommer vintre nok til forresten. Van winter spoken: gisteren er vinteraardappelen kom. Datoen er alltid eventjes en drukte. Jeg var glad for at de kom i gar og ikke a.s. Pa torsdag, vil vi ga pa kveld til komedie. Jeg planlegger min gronne japon a trekke. Og na over heel iets anders: Van morgen heb ik gezien dat de azalea’s enz. Enz.

Bortsett fra lezenswaardig van inhoud, bor det v re kort a se pa utseende: Spelfouten, flekker, radeeringer, doorhalingen ma ikke forekomme.

Als sv rt onbeleefd geldt:

Det er feil a spell av en persons navn, feil forletters, feil tittel, en ufullstendig adresse som gjor at forsinkelsen kan oppsta, postpapir, som ikke passer til de enveloppe, onduide-

Lijk of onleesbaar schrift, het bezigen van een gescheurde helft van een dubbelvel, het dwars door geschreven regels heen schrijven, het scheiden van het postzegel, die op een afstand van een c.m. van boven en zijrand rechtsbovenaan in de hoek behoort, z & oacute; & oacute; det de kop, die op die zegel voorkomt til adressen er omvendt.

Als onbeleefd geldt ook:

Det sender fra for lavt frankerte brev, for hvilke den mottaker straffport skal betale, skriving av brev, som ikke er forretningskrevne med skrivemaskinen. En unntak her kan bare gjores mot andre mennesker av dager og n rsynere, som vanskelig skrives skriftlig kan deskijferere.

Videre er det sv rt ubemannet bare a skrive om egne forhold, mens menn forsvinner fra helse, velstand og siste nyheter fra den mottakeren.

Ogsa det gjelder for ubeskrivelig en lang oppsummering av uopplevelige temaer uten a v re til noen a sende.

En synd mot velsignelsen er ogsa at man i en kondolanse skriver ogsa andre temaer.

Under alle forhold unngar man en eller flere understreping av ord og misbruk av utropsteknikker.

Hvem er ikke i stand er mott og dor den innholden hanser ord a overbevise, trachten dette ikke med hjelp av ytre midler a na.

Briefkaarten:

Welopgevoede mennesker vil v re der for a vente pa postkort til eldre eller hoyere som skal sendes. Prentbriefkaarten van de reis gezonden maken hierop een uitzondering.

Undersokelsen er ingenting mot sending av postkort, selv om mange land har det som andre kan ta del i fra sine rettede medaljer.

Ogsa for tjenestepersonell og butikkpersonell gir det ingen kort a sende til sine arbeidsgivere eller kunder a sende, nar de har en medleiering til a gjore.

Afkortingen:

Avkortinger i brev relatert til titler, data, adresse.

Enz. skal bli unngatt. Menn skriver ikke i en brev:

Aan mevr. Jansen.

men: Amsterdam 12 januar 1939.

Til froken Jansen fodt Pietersen.

Det er uopplevd for en kort beskrivelse. voor rekening en crt. for courant en antw. voor antwoord. Alle forstar at det utelukkende av tidssvikt her er benyttet for: komfort og uchalanse.

Naturligvis gjelder dette ikke for uttrykkene like: a.s., e.d., etc.

Kompromitterende brev:

Niemand, die takt og beschaving bezit zal ooit een brief schrijven ten eerste: die een ander in discrediet brengt; ti sekund: die den schrijver (of schrijfster) het schaamrood op de kaken brengt, wanneer toevalliger wijze derden kennis van nemen; nei en kort, do i drift av woede er skrevet, heller ikke en kort, do beloften inneholder, som menn ikke har den ustanselige sikring de aldri kan oppfylle.

Ogsa anonyme brev blir ikke sendt til andre.

Sporsmal av informasjon:

Wie inlichtingen, getuigen, voorspraak, of en ander dienst vraagt, moet zowel voor vreemden als goede bekende porto voor antwoord in te sluiten en in het vraag-schrijven vooraf te danken voor de moeite te nemen.

For hone, do porto for svar til utlandet vil inkludere hans internasjonale – sa i alle land gyldige – svarkuponger til postkontorene tilgjengelig.

Inkludering av brev til tredjeparter:

Hvem i en kort til A. en kort emne for B. ma sistnevnte skrives i en ubesvart enveloppe a lukke. De wellevendheid tar selvfolgelig uttrykk for at A. ikke vil lese noe for B. bestemd er. Mener menn her ikke a kunne tro, sa gjor menn ikke bruk av A’s tjenester, men slar menn ikke en lukket enveloppe for en tredjedel inn, da dette er for den adresserte politiet.

Overhandigt fru A. personligen en apent skriv for fru B. aan mevrouw C., da skal fru C. dadelijk i n rheten av fru A. de enveloppe tettes.

Aanhef og slot: (For tilhef: zie Titulatur).

L. S., av M.H. behooren boven een circulaire en niet boven een brief.

Aanhef og slot av en kort bar menighet uovd brevskriver sorge; til intieme kunngjoringer av venner eller slektninger av den sammeden alder kan man skrive: Beste venner, beste mennesker (nar man ikke vil nevne navnene og ogsa husmorene betyr) av: Beste alle, og man kan slutte med: For idag nok! av: En folgesvenn mer av omfattende av: Har du lyst til a se igjen, med mange kj re av: Med beste hilsen og mye hjertelig, eller: med hjertelig hilsen og mange kj re av deg. (folger navn).

Hvis de i dag er foreldre eller eldre, skriver de ofte med skriving av deres navn uten videre. B.v .: Jeg lar fortsatt hore nar jeg kan komme over – Piet. av: Neste uke kommer jeg en dag til A. – Willem. av beste: neste uke kommer jeg en dag over. Dag! Willem.

Den eldgamle formuleringen: Uwe you love – er langsomt helt ut av modusen berort, men hvor mye bedre og bedre er det nar det star under et brev: Uw Willem van: Uw Piet.

Det er beleefd om a elder og hoyergeplaatsten, som menn kan skrive: Haper, at du kan fa dem i god velstand, med storst mulig respekt.

Av: Mot beleefde groeten, Hoogachtend.

Hoyachtend blir stadig bare midt pa en regel skrevet og alltid med en bokstav og alltid fulgt av en komma; derunder folger de underteekening, med desgewenscht Uw of Uw d.w. av Uw d.d. (dienstwillige dienaar) er v & oacute; & oacute; r.

Uw d.w.A. Pietersen.

av: Met de mest hoogachting.

Uwe dw. d.sse Anna Jansen.

(Aldri froken til mejuffrouw Jansen).

Menn skriver til onbekenden eller hoyere i rang:

(Se herfor titulaturlist).

Uw dienstw. dr. (Sse)

Til personer like i rang hoyere, til hvem menn er foreslatt, men do menn ikke ved den fornavnet heter:

Uwe dw. Pieterse.

Til personer mindre i rang, ungeren av pahone, do menn beter kjenner:

Waarde Heer Jansen, av:

Til gode venner eller naaste familiemedlemmer, omtrent like i alder og rang:

Aan Dames (Hoogere-stand):

Motte mest hoyachting,

Hooggeachte Heer og Fru. (folger navn)

Aan echtpaar waarvan man dokter is of notaris:

Den samme plassering kan bli valgt for en skrivelse til en generell, hoyverdighetskl rer, personell og lignende.

Menn endrer seg somdan. van Uwe Excellentie resp. i:

Van U Hoogedelstrenge av van U Hoogwelgeboren e.d.

(Se forrige bokstav T: Titulatur).

Brieven in den derden persoon gesteld worden beantwoord in de derden persoon.

Hieronder vallen uitnodigingen, dienstbrieven, mededelingen van verenigingen of clubs en dergelijke.

B.V .: De Presidente van de Ned. Vrouwenclub te A. noodigt hierbij Mevrouw X. uit tot het bijwonen van.

av: De Sekret r van den Kegelbond van Z. verzoekt hierbij de Heer Jansen den door hem gewonnen prijs te willen doen afhalen.

Av: De Heer og Fru Jansen Pietersen har den ren den Heer Mulder utfordrer til a delta pa en festmaltid, som de foreslar a gi seg til hustruen den 1. februar a.s.

Ved a svare pa slike invitasjoner og kunngjoringer er de formene i atte og herhale det skrevne, hvor man ogsa uttrykker seg i den tredje person.

B.V .: Fru X. dankt de Presidente van de Ned. Vrouwenclub te A. vriendelijk voor haar uitnodiging tot bijwonen van. hvilke hun vil gjore bruk.

Av: hun tilegner seg spijt forhindret er bruk a gjore.

En: De Heer Mulder sier den Heer og Fru Jansen Pietersen hjertely (takknemlig eller beleilig) takk for deres utfordring til a delta pa en festmaltid, som de foreslar a gi til huse pa 1. februar a.s. og vil mote veldig mye fornoyelse herpa delta.

Av: Zal motte veldig mye fornoyelse av denne bruken.

Av: Waaraan deur hem met heel veel genoegen gevolg zal worden gegeven.

Utbrudd ved en ektepar sendes besvart til kvinnens hjem eller til begge ekte mennesker, men det er ikke noe som helst. Selv ikke nar denne utlysningen bare har sendt.

Det er den husvrouwen som de retter seg til. (Vooropzet, dat er een huisvrouw aanwezig is). For adressering se: Titulatur – bokstav T.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!